پروفیل در و پنجره و پروفیل چهارچوب

Profiles for door, Windows and Frames

قوطی های مستطیلی بر اساس استاندارد DIN2395

Rectangular Profiles According to Standard Din2395

لوله های صنعتی بر اساس استاندارد DIN2395

industrial pipes according to Standard DIN2395

قوطی های مربع بر اساس استاندارد DIN2395

Square Profiles According to Standard Din2395