لوله های صنعتی
لوله های صنعتی از سایز 21 الی 114 میلیمتر در ضخامت های 1.2 الی 4 میلیمتر تولید میشوند.